WP Learning Community

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip เข้าสู่ระบบ

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา: ไม่มี

ข่าวและประกาศ

do1
ตารางสอบปลายภาค 1/2560
โดย * WP Admin - จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017, 03:02PM
 

4132104 โครงสร้างข้อมูล วิทย์คอม /59 (20 คน)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 722

4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ วิทย์คอม /58 (9 คน)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 ห้อง 43002

4133201. การทำเหมืองข้อมูล วิทย์คอม /58 (9 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-10.30 ห้อง 31008

4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ วิทย์คอม /57 (6 คน)

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 624

do1
ตารางสอบกลางภาค 1/2560
โดย * WP Admin - จันทร์, 18 กันยายน 2017, 11:04AM
 
4132104 โครงสร้างข้อมูล วิทย์คอม /59 (20 คน)
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 722

4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ วิทย์คอม /57 (6 คน)
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 624

4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ วิทย์คอม /58 (8 คน)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 ห้อง 423

4133201. การทำเหมืองข้อมูล วิทย์คอม /58 (9 คน)
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-10.30 ห้อง 31008

ประเภทของรายวิชา


wachira

ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
E-Mail : wachira@wachira.net
ห้องพัก 31103/4 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
วันนี้ อาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28