ภาคปกติ 1/2560
  • Object Oriented Analysis and Design วัฎจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนา ระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใช้ยูเอ็มแอลเพื่อการออกแบบ ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วย การสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์ เชิงนามธรรม การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การ ออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสกับวัตถุ การสร้างโปรแกรมโดยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนดของยูสเคส
  • การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน และการนำของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์
  • การทำเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลิร์นนิงเบื้องต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ ตัวแปร ข้อมูล วิธีการจำแนกข้อมูล ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง การประเมินประสิทธิภาพด้วยลิฟท์และต้นทุน การเตรียมข้อมูล เพื่อการค้นหาความรู้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแสดงข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล การหาแนวโน้มที่
  • โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
    Data Structures
    ต้องสอบผ่าน : 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
    การวนซ้ำ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกำกับ เวลาการรันงาน เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ การสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ ตารางแฮช ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ การเรียงลำดับแบบแทรก เชลล์ซอร์ต ฮีบซอร์ต ควิกซอร์ต ขั้นตอนวิธีของกราฟ ทฤษฎีความซับซ้อน ความสมบูรณ์แบบไม่พหุนาม การตัดสินใจและขั้นตอนวิธีของต้นไม้