ภาคปกติ 1/2561
 • 9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

  การเรียนรู้ลักษณะทั่วไปของการจัดการข้อมูลในสำนักงาน การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมด้านคำนวณ การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

  นักศึกษา : วิทย์คอม 61/1 (กศ.บป.)
 • หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์
 • การทำเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลิร์นนิงเบื้องต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ ตัวแปร ข้อมูล วิธีการจำแนกข้อมูล ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง การประเมินประสิทธิภาพด้วยลิฟท์และต้นทุน การเตรียมข้อมูลเพื่อการค้นหาความรู้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแสดงข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล การหาแนวโน้มที่ผิดปกติ การประยุกต์กับการตลาดแบบเจาะจงและแบบจำลองลูกค้า การประยุกต์กับการวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ การประยุกต์กับเรื่องอื่นๆ ผลกระทบต่อสังคมของการทำเหมืองข้อมูลกับแนวโน้มในอนาคต และหัวข้อเหมืองข้อมูลขั้นสูง
 • การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน และการนำของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์

 • โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) 4132104

  ต้องสอบผ่าน : 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  คำอธิบายรายวิชา

  การวนซ้ำ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกำกับ เวลาการรันงาน (เทคนิคการแบ่งแล้วเข้ายึด)เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ การสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ ตารางแฮชฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ การเรียงลำดับแบบแทรก เชลล์ซอร์ต ฮีบซอร์ตควิกซอร์ต ขั้นตอนวิธีของกราฟ ทฤษฎีความซับซ้อน ความสมบูรณ์แบบไม่พหุนาม การตัดสินใจไม่ได้และขั้นตอนวิธีของต้นไม้  นักศึกษา :วิทย์คอม/60
  เวลาเรียน วันอังคาร เวลา 13:00-17:00 ห้อง 31111/2


 • 9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

  การเรียนรู้ลักษณะทั่วไปของการจัดการข้อมูลในสำนักงาน การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมด้านคำนวณ การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ