กศ.บป. 3/2561
  • การเรียนรู้ลักษณะทั่วไปของการจัดการข้อมูลในสำนักงาน การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมด้านคำนวณ การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ