ภาคปกติ 1/2562
สิงหาคม - ธันวาคม 2562
 • โครงงานวิทย์คอม 1 (59 ลงใหม่)
 • โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 2 เป็นงานต่อเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 1 (4134901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1) นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบส่งรูปเล่มโครงงาน และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการนำเสนอโครงงาน โดยนักศึกษาจะทำงานดังกล่าวภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 • 4133609 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์ วิทย์คอม 60
 • คำอธิบายรายวิชา :
  การทำเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลิร์นนิงเบื้องต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ ตัวแปร ข้อมูล วิธีการจำแนกข้อมูล ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง การประเมินประสิทธิภาพด้วยลิฟท์และต้นทุน การเตรียมข้อมูลเพื่อการค้นหาความรู้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแสดงข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล การหาแนวโน้มที่ผิดปกติ การประยุกต์กับการตลาดแบบเจาะจงและแบบจำลองลูกค้า การประยุกต์กับการวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ การประยุกต์กับเรื่องอื่นๆ ผลกระทบต่อสังคมของการทำเหมืองข้อมูลกับแนวโน้มในอนาคต และหัวข้อเหมืองข้อมูลขั้นสูง

 • 4132104 โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)

  ต้องสอบผ่าน : 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  คำอธิบายรายวิชา

  การวนซ้ำ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกำกับ เวลาการรันงาน (เทคนิคการแบ่งแล้วเข้ายึด)เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ การสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ ตารางแฮชฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ การเรียงลำดับแบบแทรก เชลล์ซอร์ต ฮีบซอร์ตควิกซอร์ต ขั้นตอนวิธีของกราฟ ทฤษฎีความซับซ้อน ความสมบูรณ์แบบไม่พหุนาม การตัดสินใจไม่ได้และขั้นตอนวิธีของต้นไม้

 • 4133305 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
  คำอธิบายรายวิชา :
  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน และการนำของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์