ภาคปกติ 2/2562
มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563
  • 9001420 เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่
    การจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
  • 4133213 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ
    วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใช้ยูเอ็มแอลเพื่อการออกแบบ ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วย การสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสกับวัตถุ การสร้างโปรแกรมโดยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนดของยูสเคส

  • 9001420 เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่

    การจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน