ก.พ. - พ.ค. 2564
  • วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใช้ยูเอ็มแอลเพื่อการออกแบบ ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วย การสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสกับวัตถุ การสร้างโปรแกรมโดยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนดของยูสเคส
  • วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 การวนซ้า การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกากับ เวลาการรันงาน เทคนิค การแบ่งแยกและเอาชนะ การสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ ตารางแฮช ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีการเรียงลาดับ การเรียงลาดับแบบแทรก เชลล์ซอร์ต ฮีบซอร์ต ควิกซอร์ต ขั้นตอนวิธีของกราฟ ทฤษฎีความซับซ้อน ความสมบูรณ์แบบไม่พหุนาม การตัดสินใจและ ขั้นตอนวิธีของต้นไม้