4131404 โครงสร้างข้อมูล วิทย์คอม 63
(Struc63)

วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 การวนซ้า การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกากับ เวลาการรันงาน เทคนิค การแบ่งแยกและเอาชนะ การสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ ตารางแฮช ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีการเรียงลาดับ การเรียงลาดับแบบแทรก เชลล์ซอร์ต ฮีบซอร์ต ควิกซอร์ต ขั้นตอนวิธีของกราฟ ทฤษฎีความซับซ้อน ความสมบูรณ์แบบไม่พหุนาม การตัดสินใจและ ขั้นตอนวิธีของต้นไม้