do1
ตารางสอนปลายภาค 2/2552 ภาคปกติ
โดย * WP Admin - อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010, 04:12PM
 

4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป 3(2-2-5)
วันพุธที่ 3 มี.ค. 2553  เวลา 08.30-10.30 ห้อง 105/4 
นักศึกษา  วิทย์คอม 51/1  และ อาชีวอนามัยฯ4ปี 52/1 (สอบห้องเดียวกัน)


4132201 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
วันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 2553    เวลา  08.30-10.30 ห้อง 225 
นักศึกษา : วิทย์คอม 51/1