do1
ตารางสอบกลางภาค 2/2553
โดย * WP Admin - พุธ, 28 กรกฎาคม 2010, 01:27PM
 


วิชา 4132301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 10.40 - 12.40 น. ห้อง 323


 วิชา 4131601 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 10.40 - 12.40 น. ห้อง 416


วิชา 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (หมู่ 8)

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้อง 725