do1
ตารางสอบปลายภาค 2/2551
โดย * WP Admin - พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2009, 12:11PM
 

b14000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 - 15.00 ห้อง 914

c4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 - 15.00 ห้อง 31103

4132201 โครงสร้างข้อมูล
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 10.40 - 12.40 ห้อง 425