do1
ตารางสอบปลายภาค 2/2554
โดย * WP Admin - ศุกร์, 2 มีนาคม 2012, 08:58AM
 

วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 2555 เวลา 08.30-10.30 น. วิชา 4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ห้องสอบ ศว.103 นักศึกษา วิทย์คอม 52/1 จำนวน 6 คน

วันพุธที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 10.40-12.40 น. วิชา 4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ห้องสอบ 423 นักศึกษา วิทย์คอม 53/1 จำนวน 16 คน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค. 2555 เวลา 08.30-10.30 น. วิชา 4132201 โครงสร้างข้อมูล ห้องสอบ 625 นักศึกษา วิทย์คอม 53/1 จำนวน 20 คน