do1
ตารางสอบกลางภาค 1/2555
โดย * WP Admin - จันทร์, 16 กรกฎาคม 2012, 10:12AM
 

วันอังคารที่ 24 ก.ค. 55 เวลา 13.00 - 15.00 น.
วิชา 4121601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ห้อง 723 นักศึกษา คณิตศาสตร์ 54, คหกรรม 53

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 55 เวลา 15.10 - 17.10 น.
วิชา 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ห้อง 224 นักศึกษา : รายวิชาศึกษาทั่วไป หมู่ 2


วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 55 เวลา 13.00 - 15.00 น.
วิชา 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ห้อง 41106 นักศึกษา : รายวิชาศึกษาทั่วไป หมู่ 2