do1
ตารางสอบปลายภาค (ปกติ) 1/2555
โดย * WP Admin - พุธ, 12 กันยายน 2012, 12:41PM
 
วันอังคารที่ 25 ก.ย. 55 เวลา 13.00 - 15.00 น. วิชา 4121601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
ห้อง 723 นักศึกษา คณิตศาสตร์ 54, คหกรรม 53
วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 55 เวลา 15.10 - 17.10 น. วิชา 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ห้อง 224 นักศึกษา : รายวิชาศึกษาทั่วไป หมู่ 2
วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 55 เวลา 13.00 - 15.00 น. วิชา 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ห้อง 41106 นักศึกษา : รายวิชาศึกษาทั่วไป หมู่ 2