do1
ตารางสอบปลายภาค 2/2555 ภาคปกติ
โดย * WP Admin - จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2013, 04:00PM
 


วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.40 - 12.40
4132201 โครงสร้างข้อมูล วิทย์คอม 54/1
ห้อง 43108

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น.
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์ 55/1
ห้อง ศว. 102


วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น.
4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ วิทย์คอม 53/1
ห้อง 723