do1
ตารางสอบกลางภาค ปกติ 1/2556
โดย * WP Admin - อังคาร, 30 กรกฎาคม 2013, 05:57PM
 

4132301..การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 10.40 - 12.40 น. ห้อง 713 นักศึกษา วิทย์คอม 54/1

4133201.. การทำเหมืองข้อมูล
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 10.30 น. ห้อง 713 นักศึกษา วิทย์คอม 54/1

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้อง 31021 นักศึกษา วิทย์คอม 56/1