do1
ตารางสอบปลายภาค 2/2556
โดย * WP Admin - อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2014, 12:52PM
 
4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.40 - 12.40 
ห้อง 425 

4132201. โครงสร้างข้อมูล 
วันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:00 - 15:00 ห้อง 41113 

4131601. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป 
วันศุกร์ที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13:00 - 15:00  ห้อง 41102