do1
ตารางสอบกลางภาค 1/2557
โดย * WP Admin - จันทร์, 22 กันยายน 2014, 02:29PM
 
วิชา 4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5)
วันจันทร์ที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 10.40-12.40 ห้อง ศว.105 นักศึกษา วิทย์คอม 55/1 จำนวน 22 คน

วิชา 4133201. การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)
วันพุธที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 43104 นักศึกษา วิทย์คอม 55/1 จำนวน 21 คน

วิชา 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วันพุธที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 41108 นักศึกษา วิทย์คอม 57/1 จำนวน 32 คน