do1
ตารางสอบปลายภาค 1/2557
โดย * WP Admin - อังคาร, 25 พฤศจิกายน 2014, 10:19AM
 
วิชา 4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5)
วันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 10.40-12.40 ห้อง ศว.105 นักศึกษา วิทย์คอม 55/1 จำนวน 22 คน

วิชา 4133201. การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)
วันพุธที่ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 43104 นักศึกษา วิทย์คอม 55/1 จำนวน 21 คน

วิชา 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วันพุธที่ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 41108 นักศึกษา วิทย์คอม 57/1 จำนวน 32 คน