do1
ตารางสอบปลายภาค 2/2557
โดย * WP Admin - อังคาร, 28 เมษายน 2015, 02:02PM
 
วันพุธที่ 6 พ.ค. 2558 เวลา 08.30-10.30
วิชา 4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) ห้องสอบ 41107 นักศึกษาวิทย์คอม 55/1 จำนวน 22 คน

วันพุธที่ 6 พ.ค. 2558 เวลา 10.40-12.40
วิชา 4131601. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป 3(2-2-5) ห้องสอบ 41111 นักศึกษาวิทย์คอม 57/1 จำนวน 29 คน

วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2558  เวลา 08.30-10.30 น.
วิชา 4132201. โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) ห้องสอบ 702  นักศึกษาวิทย์คอม 56/1 จำนวน 11 คน