do1
ตารางสอบกลางภาค 1/2558
โดย * WP Admin - จันทร์, 28 กันยายน 2015, 11:47AM
 

4133201. การทำเหมืองข้อมูล นักศึกษา วิทย์คอม/56 
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558  เวลา 13.00-15.00 ห้อง 31003

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมู่ 2  
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558  เวลา 15.10-17.10 ห้อง 216

4132201. โครงสร้างข้อมูล นักศึกษา คณิต sc/56
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  เวลา 08.30-10.30 ห้อง 224

4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ นักศึกษา วิทย์คอม/56
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  เวลา 10.40-12.40 ห้อง 424