do1
ตารางสอบปลายภาค 1/2559
โดย * WP Admin - พุธ, 16 พฤศจิกายน 2016, 01:22PM
 


4132201. โครงสร้างข้อมูล  คณิต sc /57 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.10 - 17.10 น. ห้อง 41108 


4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ วิทย์คอม /57 

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.40 - 12.40 น. ห้อง 41112


4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  รายวิชาศึกษาทั่วไป/3 จำนวน (4)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 15.10 - 17.10 น. ห้อง 223


4133201. การทำเหมืองข้อมูล วิทย์คอม /57 

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 10.30 น. ห้อง 31115