do1
ตารางสอบกลางภาค 2/2561
โดย * WP Admin - พุธ, 8 พฤษภาคม 2019, 11:51AM
 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-10.30

4133213 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) ห้องสอบ 41106 วิทย์คอม 59/1 (17)

4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) ห้องสอบ 31103 (ห้องสาขา) วิทย์คอม 58/1 (3)