do1
ตารางสอบปลายภาค 2/2561
โดย * WP Admin - พุธ, 8 พฤษภาคม 2019, 11:51AM
 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30


4133213 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) ห้องสอบ 41106 วิทย์คอม 59/1 (16)

4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) ห้องสอบ 31103 (ห้องสาขา) วิทย์คอม 58/1 (3)