do1
ประกาศ เนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส COVID19
โดย * WP Admin - จันทร์, 23 มีนาคม 2020, 03:02PM
 
ประกาศ>>>
เนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส COVID 19 มหาวิทยาลัยฯ จึงให้หยุดการเรียนการสอนแบบเผอิญหน้าโดยตรงเพื่อลดภาวะการเสี่ยง และให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบการเรียนออนไลน์หรือใช้ช่องทางออนไลน์ โดยให้ผู้สอนดำเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ สำหรับรายวิชาของ ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ ให้นักศึกษาเข้าดูในรายวิชาที่ลงทะเบียน ให้ศึกษาตามที่ระบุ ได้แก่ศึกษาจากเอกสาร Video ศึกษาเพิ่มเติมและจัดทำงานส่งตามกำหนดเวลา สำหรับการสอบปลายภาคจะทดสอบในแบบออนไลน์ กำหนดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์ กรณีนักศึกษามีปัญหาให้ฝากข้อความใน line กลุ่มหรือฝากข้อความเฉพาะบุคคลค่ะ

(แก้ไขโดย * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ - ศุกร์, 20 มีนาคม 2020, 10:44AM)