do1
ตารางสอบกลางภาค 2/2563
โดย * WP Admin - จันทร์, 22 มีนาคม 2021, 09:57AM
 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย. 64

โครงสร้างข้อมูล เวลา 08.30-10.30 น.

ห้องสอบ 43001 นักศึกษา : วิทย์คอม 63 = 14 คน


วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ เวลา 15.10-17.10 น.
ห้องสอบ 725 
นักศึกษา:วิทย์คอม 61 = 9 คน