ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
มคอ 3
 
  4132104 โครงสร้างข้อมูล
มคอ 3
 
  4132301 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
มคอ 3
 
  4133201.. การทำเหมืองข้อมูล
มคอ 3
 
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
มคอ 3
มคอ 5
  4132201 โครงสร้างข้อมูล
มคอ 3
มคอ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  
มคอ 3
มคอ 5
4132201 โครงสร้างข้อมูล
มคอ 3
มคอ 5
4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
มคอ 3
มคอ 5
4132301 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
มคอ 3
มคอ 5
4133201.. การทำเหมืองข้อมูล
มคอ 3
มคอ 5